بلخی: در چهار سال گذشته یک و نیم میلیارد دالر به وزارت مهاجرین کمک شده است

مسوولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گویند که طی چهار سال گذشته یک میلیارد و پنجصد میلیون دالر به مهاجرین و عودت کنندگان کمک شده است.

به ادامه ارایه گزارش سالانه ادارت دولتی به رسانه ها، وزیر مهاجرین وعودت کنندگان روز دوشنبه دستاورد های سال گذشته اش این وزارت را با رسانه ها شریک کرد. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان وضعیت کار در وزارت تحت امرش را نسبت به سال گذشته قناعت بخش می داند و می گوید که وضعیت کار نسبت به سال قبل نزده درصد بهبود پیدا کرده است. وی همچنان می گوید که در سال گذشته خورشیدی نزدیک به نود و هفت درصد بودجه ای توسعه ای اش را به مصرف رسانیده است.

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که طی چهار سال گذشته از دیگر کشورها یک میلیارد و پنجصد میلیون دالر به مهاجرین و عودت کنندگان کمک شده است.

بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در سال گذشته خورشیدی از بهر دسترسی به تسهیلات اجتماعی، مهاجران کشور در کشورهای میزبان با مقام های حکومت ایران، پاکستان، ترکیه، کشورهای عربی و اروپایی مذاکره صورت گرفته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top