رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان ولایت های باقیمانده و حوزه کوچی ها به استثنای ولایت کابل طی هفته روان اعلام می شود. حدود شش ماه از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان می گذرد، هنوزهم نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان اعلام نشده است. زهره بیان، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی می […]

رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان ولایت های باقیمانده و حوزه کوچی ها به استثنای ولایت کابل طی هفته روان اعلام می شود.

حدود شش ماه از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان می گذرد، هنوزهم نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان اعلام نشده است. زهره بیان، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان ولایت های باقیماند و حوزه کوچی ها به جز ولایت کابل در هفته روان اعلام خواهد شد.

رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی می افزاید که به دلیل تقلب های گسترده، کمیسیون های انتخاباتی نمی توانند به تنهایی در رابطه به نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان ولایت کابل تصمیم بگیرند.

پیش از این نهادهای ناظر انتخاباتی ادعا کردند که به علت نا هماهنگی میان کمیسیون های انتخاباتی، نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان ولایت های باقی مانده اعلام نمی شود.

این سخنان در حالی مطرح می شود که برگزاری انتخابات در کشور به علت تقلب های گسترده و برخوردهای سیاسی و همچنان نبود مدیریت سالم انتخاباتی با چالش هایی همراه بوده است.