صدیقی: تاکنون بالاتر از شش صد استندرد تدوین شده است

اداره ملی استندرد از تدوین بیش از شش صد استندرد در بخش هایی مختلف از جمله مواد غذایی و غیر غذایی خبر داده است. معاون این اداره می گوید که در بخش نورم مصرف تاکنون بالاتر از سه هزار نورم مصرف را نوشته کرده اند. معاون اداره استندرد می گوید که در سال گذشته خورشیدی بیش از یکصد و پانزده میلیون افغانی جمع آوری شده و به عواید دولت وارشده است.

اداره ستندرد یکی از ادره های است که در بخش شناسایی ظرفیت و توانایی موادهای مصرفی مسوولیت دارد. به ادامه برنامه پاسخ دهی واحد های بودجه ای به مردم، روز شنبه اداره ستندرد دستاورد های سال گذشته اش را رسانه ای کرد. معاون اداره ملی استندرد از تدوین بیش از شش صد ستندرد در بخش هایی مختلف از جمله مواد غذایی و غیر غذایی خبر می دهد.

نوشتن نورم مصرفی از دیگر کارهای اداره ستندرد گفته می شود. معاون این اداره می گوید که در بخش نورم مصرف تاکنون بالاتر از سه هزار نورم مصرف را نوشته کرده اند.

معاون اداره استندر عواید سال گذشته خورشیدی اداره زیر امرش را بیشتر میداند و تاکید می کند که در سال نود وهفت خورشیدی بیش از یکصدو پانزده میلیون افغانی را جمع اوری کرده و به بودجه دولت واریز کرده اند.

در حالی مسولان اداره استند از تدوین بیش از ششصد ستندرد خبر می دهند که شهریان کشور از نبود کیفیت موادهای ساختمانی و غیر ساختمانی شکایت می کنند. دیده شود که ستندردهای نوشته شده اداره ملی ستندرد می تواند در بهبود کیفیت مواد های غذایی و غیر غدایی تغییرات بیاورد.

نوشته‌های مرتبط


Top