تاکید رییس جمهورغنی برمبارزه علیه فساد در نهادهای آموزشی کشور

رییس جمهورغنی می گوید که فساد بزرگترین مانع فرا راه پیشرفت معارف کشور است. آقای غنی تاکید می کند که نیاز است برای جلوگیری از فساد در نهادهای حکومتی حشر ملیمبارزه علیه فساد صورت بگیرد.

رییس جمهورغنی طی مراسمی زنگ آغاز سال جدید تعلیمی را نواخت. رییس جمهوری می گوید که فساد بزرگترین مانع برای پیشرفت معارف کشور است. آقای غنی می افزاید نیاز است برای جلوگیری از فساد “حشر ملی” مبارزه علیه فساد اعلام شود.

به گفته رییس جمهورغنی، ثبات گم شده مردم افغانستان است و برای رد یابی این گمشده به معارف با کیفیت نیاز است.

در همین حال، میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف با تاکید بر بهبود وضع کیفی معارف کشور از رییس جمهورغنی می خواهد که در بخش افزایش معاش آموزگاران توجه جدی کند.

سال جدید تعلیمی در حال آغاز می شود که در حال حاضر ده ها مکتب در گوشه و کنار کشور به علت ناامنی ها بسته است و بیش از سه و نیم میلیون کودک در کشور به آموزش دسترسی ندارند.

نوشته‌های مرتبط


Top