بانک جهانی سی و شش میلیون دالر را برای رونق گرفتن کار زنان روستایی کمک می کند. مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند که این برنامه در سی و چهار ولایت کشور عملی خواهد شد. وزارت احیا و انکشاف دهات، به هدف تقویت اقتصاد روستایی در سی و چهار ولایت، برای پس ‌اندازی […]

بانک جهانی سی و شش میلیون دالر را برای رونق گرفتن کار زنان روستایی کمک می کند. مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند که این برنامه در سی و چهار ولایت کشور عملی خواهد شد.

وزارت احیا و انکشاف دهات، به هدف تقویت اقتصاد روستایی در سی و چهار ولایت، برای پس ‌اندازی و قرضه‌ دهی با پنج‌ هزار اتحادیه‌ روستایی که هشتاد در صد شان زنان اند، به مدت پنج سال سی و شش میلیون دالر کمک می ‌کند. این پول بخشی از کمک ‌های برنامه انکشاف اقتصاد روستایی بانک جهانی، به حکومت افغانستان است که توسط وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق می‌شود. از طریق این برنامه، به هدف تقویت اقتصاد روستایی، یک مقدار پول نقد تحت عنوان سرمایه مقطعی به اتحادیه ‌ها و گروه ‌های پس ‌انداز، کمک بدون بازپرداخت می ‌شود.

عبدالوفی نایب زی، مسوول بخش ارتباطات برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی، گفته است که هدف این برنامه، از طریق کمک بدون بازپرداخت به روستاییان بی ‌بضاعت به ویژه زنان، رشد اقتصاد روستایی است و این برنامه در دو ولسوالی هر ولایت عملی خواهد شد. او افزوده که هدف عمومی این برنامه، مشخص ‌کردن خانواده‌های بی‌ بضاعت در مناطق دوردست و کمک با آنها است. آقای نایب زی گفته که از قبل خانواده‌های بی ‌بضاعت در ولایت ها به کمک شوراهای میثاق شهروندی سروی شده است.

قرار است که این برنامه، در مدت پنج سال پنجصد هزار زن را در سی و چهار ولایت تحت پوشش قرار دهد. بربنیاد معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات، این وزارت نخست با کمک شوراهای محلی گروه های تولیدی روستایی را ایجاد می ‌کند و سپس به این گروه ‌ها در بانک‌ ها حساب باز خواهد کرد و مبلغ مشخص به این حساب ‌ها منتقل خواهد شد. عبدالوفی نایب زی، مسوول بخش ارتباطات برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی گفته است که با گذشت زمان این گروه ‌های تولیدی به اتحادیه ‌های غیر رسمی بانکی مبدل خواهند شد.