عبدالله: تا تامین صلح به حضور نیروهای خارجی در کشور نیاز است

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت می گوید که تا تامین صلح در افغانستان به حضور نیروهای خارجی در کشور نیاز است.

با آنکه پانزده روز از آغاز گفتگو های صلح میان نمایندگان طالبان و آمریکا در قطر می گذرد، هنوزهم مردم افغانستان در جریان جزییات این گفتگوها قرار ندارند. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی می گوید که تشویش داشتن مردم از این‌که مبادا در جریان مذاکرات میان طالبان و هیأت آمریکایی معامله صورت بگیرد، یک امر طبیعی است، اما او تاکید می کند که هیچ گونه توطیه علیه افغانستان در جریان نیست.

رییس اجرایی حکومت می افزاید که در حال حاضر هیچ گونه بی اعتمادی میان حکومت افغانستان و شریک های بین المللی اش در روند گفتگوهای صلح و جود ندارد.

آقای عبدالله همچنان بر حفظ دستآورد های هژده سال اخیر در گفتگوهای صلح تاکید می کند و می گوید که خروج نیروهای خارجی از افغانستان تنها خواست طالبان نیست و مردم افغانستان نیز خواستار خروج این نیروها از کشور استند. اما او خروج نیروهای خارجی را به تامین صلح در کشور مشروط می کند.

در حال حاضر دور پنجم گفتگوهای صلح میان نمایندگان طالبان و هیأت آمریکا جریان دارد. رییس اجرایی حکومت می گوید که تاکنون گروه طالبان حاضر به گفتگو های مستقیم با حکومت افغانستان نشده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top