ترجمه کتاب بنیان گذار کلام حنفی اثر بلقاسم الغالی در کابل رونمایی شد. این کتاب از سوی کانون اصلاحات ترجمه شده است. مسوول این نهاد می گوید که جریان های افراطی باعث جنجال‌ ها و مشکلات فراوان در کشور شده است و نیاز است تا برای مقابله با این جریان ها، راه های عملی جستجو […]

ترجمه کتاب بنیان گذار کلام حنفی اثر بلقاسم الغالی در کابل رونمایی شد. این کتاب از سوی کانون اصلاحات ترجمه شده است. مسوول این نهاد می گوید که جریان های افراطی باعث جنجال‌ ها و مشکلات فراوان در کشور شده است و نیاز است تا برای مقابله با این جریان ها، راه های عملی جستجو شود.

ابو منصورماتریدی در توابعی سمرقند در ماوراء النهر به دنیا آمد و در سال سه صد و سی و دو هجری چشم از جهان فروبست. او در روزگاری زندگی می کرد که عقاید اعتدال ‌گرایانه کنار گذاشته شده بود و مسایل عقیدتی از دو جهت مورد تاخت و تاز قرار می گرفت. از یک‌ سو با عقل ‌گرایی افراطی و از جانب دیگر با نقل گرایی. ابومنصور ماتریدی توانست میان این دو، راه میانه را بیابد.

کتاب کلام حنفی اثر بلقاسم الغالی، درباره اندیشه های ابومنصور ماتریدی نوشته شده است. این کتاب به تازگی به فارسی از سوی کانون اصلاحات به فارسی ترجمه شده است.

در همین حال، مجب الرحمن رحیمی، رییس کانون اصلاحات می گوید که جریان های افراطی سبب پدیدار کردن چالش های زیادی در کشور شده اند و نیاز است با این جریان ها مبارزه صورت گیرد.

سخنرانان دیگر این مراسم، در باره ویژگی ‌های کلام ماتریدی و مذهب حنفی در مقایسه با دیگر جریان‌ های کلامی سخن گفتند و عقل ‌گرایی را از ویژگی‌ های بارز این جریان عنوان کردند.

افراط گرایی در سال های اخیر کشور را با چالش های فراوانی رو به رو کرده است. فعالیت آزادنه برخی از گروه های افراطی سبب شده است تا جوانان زیادی به این گروه ها جذب شوند.