جواز حمل سلاح اشخاصی که نام شان در فهرست مالیه دهندگان ثبت نیست لغو می شود

وزارت امور داخله اعلام کرده پس از این تنها برای اشخاصی جواز حمل سلاح صادر خواهد کرد که اسم شان شامل فهرست مالیه دهندگان وزارت مالیه باشد.

در یک ابلاغیه این وزارت آمده است که، اشخاص و شرکت های که در فهرست مالیه دهندگان ثبت نیستند، جواز حمل سلاح آنان لغو می شود و متقاضیان جواز سلاح، تا زمانی‌ که از وزارت مالیه مبنی بر شفافیت مالیاتی به این وزارت تصدیق نیاورند، جواز سلاح برای آنان داده نخواهد شد. در ابلاغیه آمده که پیش از این هزاران تن در کابل و ولایت های دیگر به بهانه این که امنیت شخصی شان در خطر است از محافظان شخصی و خصوصی کار می‌ گیرند و صدها تن دیگر نیز درخواست جواز حمل سلاح کرده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top