اجماع منطقه ای برای تامین صلح در کشور

 شورای عالی صلح از توافق برای برگزاری نشست علما افغانستان و پاکستان خبر می دهد. مقام ها در شورای عالی صلح به این باورند که پاکستان متفاوت تر از گذشته برای ایجاد اجماع منطقوی و کشانیدن پای طالبان به میط گفتگو های صلح وعده سپرده است. این در حالیست که مجلس نمایندگان کشور نشست های کشور های خارجی بدون حضور نمایندگان حکومت را مداخله در امور داخلی افغانستان می داند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top