وزارت زراعت: میزان تولید و کشت زعفران در کشور افزایش یافته است

وزارت زراعت آبیاری و مالداری از افزایش بیست و دو درصدی تولید و کشت زعفران در کشور در مقایسه با سال گذشته خبر داده است.

زعفران از جمله گیاهان باارزش است که تاکنون بیش از نود درصد آن به هفده کشور شامل کشورهای اروپایی، آسیایی، عربی و آمریکا صادر شده است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری می گوید که میزان تولید و کشت زعفران در کشور نسبت به سال گذشته، بیست و دو درصد افزایش یافته است. به گفته وی، ولایت های هرات، فاریاب، کندهار، بلخ، سرپل و فراه بیشترین تولید زعفران را در کشور داشته اند.

بر اساس معلومات وزارت زراعت آبیاری و مالداری در حال حاضر بیست و پنج مرکز مزرعه دهقانی در سی و سه ولایت کشور ایجاد شده است. بر اساس معلومات این وزارت همچنان بیش از دو هزار قطعه نمایشی زعفران در سی و سه ولایت کشور کشت شده است. سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری می گوید که در مجموع در سال روان درآمد زعفران‌کاران و دهقانان بابت فروش پیاز و تار زعفران در بازارهای محلی حدود هفده میلیون دالر بر آورد می‌شود.

بر اساس معلومات وزارت زراعت آبیاری و مالداری، در مجموع شش مرکز پروسس زعفران در ولایت های هرات و فاریاب ایجاد شده است. همچنان تحقیق بالای کشت و تولید زعفران به شکل گلخانه‌ای با همکاری چین آغاز شده و برای دهقانان سی و یک ولایت کشور صد پایه ماشین خشک کننده زعفران توزیع شده است. در بخش آموزش و ظرفیت سازی، بیش از شش هزار و ششصد زعفران کار در زمینه تولید، پروسس و بسته ‌بندی آموزش دیده‌ اند.

نوشته‌های مرتبط


Top