وزارت تحصیلات عالی: طرح سهمیه بندی کانکور در راستای انکشاف متوازن است

سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، در مورد طرح سمهیه بندی کانکور به رسانه ها معلومات ارایه کرد. سخنگوی وزات تحصیلات عالی می گوید که در این طرح، هفتاد و پنج درصد دانش آموزان مکتب ها از طریق آزمون رقابتی جذب نهادهای تحصیلی می شوند و بیست و پنج درصد دیگر از طریق آزمون رقابتی در زون های کشور در نهادهای تحصیلی جذب خواهند شد.

طرح سهمیه بندی کانکور که از سوی وزارت تحصیلات عالی مطرح شده است، در نشست کابینه تایید شد. این طرح با واکنش های همراه شده است. شماری از کاربران صفحات اجتماعی نوشته اند که تطبیق این طرح سبب ایجاد تفرقه و بیشتر شدن شگاف های قومی در کشورخواهد شد. شمار دیگری از کاربران صفحات اجتماعی، تطبیق طرح سهمیه بندی کانکور را محروم کردن شماری از دانش آموزان از استعداد شان می دانند. درهمین حال، فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در نشست خبری، جزییات طرح سهمیه بندی کانکور را با رسانه ها شریک کرد. آقای امین می گوید که در این طرح، هفتاد و پنج درصد دانش آموزان مکتب ها از طریق آزمون رقابتی جذب نهادهای تحصیلی می شوند و بیست و پنج درصد دیگر از طریق آزمون رقابتی در زون های کشور در نهادهای تحصیلی جذب خواهند شد. به گفته سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، دراین طرح بیست و پنج درصد به داوطلبان ولایت های کمتر توسعه یافته و کوچی های که در رقابت های عمومی به نهادهای تحصیلی راه یافته نمی تواند، امتیاز اختصاص داده شده است.

بر اساس این طرح، برای دانش آموزان ولایت های کمتر توسعه یافته که از طریق سهمیه بندی در آزمون کانکور به نهادهای تحصیلی کامیاب می شوند، به هدف بلند بردن ظرفیت آنان کورس های آموزشی در دانشگاه ها برگزار خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top