مرکز محافظت موقت از کودکان در کابل افتتاح شد

نخستین مرکز محافظت موقت از کودکان در کابل از سوی وزارت کار و امور اجتماعی افتتاح شد. وزیر کار و امور اجتماعی هدف از ایجاد این مرکز را محافظت از کودکان می داند که به دلیل خشونت ها از خانه های خود دور شده و به روی جاده ها زندگی می کنند.

وزارت کار و امور اجتماعی نخستین مرکز محافظت موقت از کودکان را در کابل افتتاح کرد. فیض الله زکی، وزیر کار و امور اجتماعی می گوید که در اینجا کودکان که به دلیل خشونت های خانوادگی در روی جاده ها زندگی می کنند، نگهداری می شوند. وزیرکار و امور اجتماعی فقر، بیسوادی، اعتیاد والدین به مواد مخدر، مهاجرت و ازدواج های قبل از وقت را از عواملی عمده می داند که کودکان خانواده ها را بیشتر آسیب پذیر می کند. آقای زکی می گوید که در برخی از موارد دیگر، اعتیاد کودکان به مواد مخدر، بهره برداری جنسی از آنان، قاچاق مواد مخدر و سهم گرفتن کودکان در اعمال تروریستی آینده کودکان را تهدید می کند.

درهمین حال، مسعود ایوبی، مسوول نهاد محافظت از کودکان می گوید کودکان که به دلیل خشونت های خانوادگی در جاده ها زندگی می کنند، این نهاد با نگهداری آنان و روان درمانی دوباره آنان را به خانه های شان بر می گرداند.

بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی در سال آینده هفت مرکز محافظت از کودکان را در هفت زون کشور به هزینه هفتاد هزار دالر اعمار خواهند کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top