وزارت معارف از بازگشایی حدود ۷۶ مکتب در ولسوالی چپرهار ننگرهار خبر داده است

وزارت معارف از بازگشایی حدود هفتاد و شش مکتب و مرکز تعلیمی در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار خبر داده است.

رییس نشرات وزارت معارف گفته است که، این مکتب‌ها و مرکزهای تعلیمی اخیرا بنابر تهدیدات امنیتی بسته شده بودند. به گفته وی، با بازگشایی این مکتب ‌ها و مرکزهای تعلیمی زمینه آموزش برای حدود سی و شش هزار دختر و پسر در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار بار دیگر فراهم شده ‌است. به اساس معلومات وزارت معارف، در حال حاضر حدود یکهزار و یکصد مکتب به خاطر تهدیدات امنیتی در سراسر کشور مسدود است.


Top