اعضای مجلس: شماری در داخل نظام به دنبال سقوط ولایت ها به دست طالبان اند

شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که شماری از حلقات در داخل نظام به دنبال سقوط شماری از ولایت ها به دست گروه طالبان استند. به گفته آنان، راهبرد نظامی را که حکومت دنبال می کند، سبب قوت گرفتن تروریستان در کشور شده است.

بیش از هر زمان دیگر وضعیت امنیتی در کشور بدتر شده است و تروریستان در بخش هایی از کشور فعالیت های تخریبی شانرا شدت بخشیده اند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند راهبرد امنیتی را که حکومت در پیوند به سرکوب تروریستان تهیه کرده است ناکام است. عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان می گوید که حکومت باید در راهبرد امنیتی خود برضد تروریستان تجدید نظر کند.

در همین حال، احمد بهزاد عضو دیگر مجلس نمایندگان می گوید که در حال حاضر شماری از حلقات در داخل نظام به دنبال سقوط شماری از ولایت ها به دست افراد وابسته به گروه طالبان استند. این عضو مجلس نمانیدگان، نبود نظارت دقیق مجلس از عملکرد ارگان های امنیتی را از علت های افزایش جنگ در کشور عنوان می کند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که هم اکنون جنگ شدید میان گروه طالبان و خیزش های مردمی و نیروهای امنیتی در بخش هایی از کشور از جمله ولایت ارزگان و بخش هایی از ولسوالی های ولایت غزنی جریان دارد. در پی این نبردها در یک هفته گذشته، ده ها تن کشته و صدها خانواده مجبور به ترک خانه های شان شده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top