پاکستان به آسیه بی بی اجازه خروج از این کشور را نخواهد داد

آسیه بی بی زن مسیحی پاکستانی که برای هشت سال در حبس بود و گفته می شد اعدام خواهد شد از اتهام کفرگویی تبریه شد و از زندان آزاد شده است.

حکم دیوان عالی پاکستان برای تبریه او به موجی از اعتراضات منجر شد، اما دولت گفت که اجازه خروج او از کشور را نخواهد داد. سیف ملوک وکیل آسیه بی بی گفته است که او در شهر مولتان از زندان آزاد شده است. درحالی که شوهر این زن خواستار پناهندگی از کشورهای غربی شده است، دولت پاکستان گفته که رویه های قانونی برای جلوگیری از خروج او از کشور را شروع خواهد کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top