رییس اجرایی حکومت با وزیر خارجه ترکمنستان دیدار کرد

دفتر رسانه ای ریاست اجرایی با نشر خبرنامه ای گفته است که در این دیدار هر دو جانب در مورد روند گفتگوهای صلح حکومت، انتخابات مجلس نمایندگان و مسایل منطقه ای گفتگو کردند.

رییس اجرایی در این دیدار از برگزاری موفقانه ا‌ی انتخابات مجلس نمایندگان و از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به وزیر خارجه ترکمنستان معلومات ارایه کرد. رییس اجرایی همچنان از تلاش های کشورهای منطقه در راستای تامین صلح در افغانستان ستایش کرده است. وزیر خارجه ترکمنستان افراط‌گرایی را تهدید مشترک منطقه ‌ای برای صلح خوانده و از همکاری کشورش در راستای تحقق صلح اطمینان داده است.

نوشته‌های مرتبط


Top