رویداد ارزگان و تناقض در رویکردهای حکومت افغانستان

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشست شورای وزیران، قومی بودن جنگ ارزگان خاص را رد کرد.

این در حالیست که، سکوت مبهم حکومت در روزهای آغاز حادثه ی ارزگان، چند دستگی در حرف های مقامات در روزهای پسین و سرانجام قومی خواندن این جنگ از سوی ارگ و ظاهرا بازپس گیری این حرف، انتقادات تندی را در میان مردم برانگیخته اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top