جاپان ده میلیون دالر برای افغانستان کمک کرد

چاپان از بهر مدیریت بهتر آب ده میلیون دالر به وزارت زراعت آبیاری و مالداری کمک کرد. سفیر جاپان در کابل می گوید که اگر حکومت افغانستان آب های کشورش را مدیدیت کند، جاپان آماده است که کمک های بیشتری در این زمینه برای مردم افغانستان فراهم کند.

جاپان از سال دو هزار و یک به این سو، افغانستان را در بخش هایی توسعه ای کمک می کند و پس از آمریکا دومین کشور بزرگ کمک کننده برای افغانستان است. سفیر جاپان در کابل هنگام امضای تفاهمنامه بهبود سیستم آبیاری در افغانستان، از ضعف مدیریتی افغانستان در راستای استفاده درست از آب های این کشور نگرانی کرد. سوزوکا، سفیر جاپان در کابل گفت که اگر حکومت افغانستان آب های خود را مدیدیت کند، جاپان آماده است که کمک های بیشتر در این زمینه برای مردم افغانستان فراهم کند.

درهمین حال، محمدگل خلمی معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری از کمک های جاپان طی هفده سال گذشته قدر دانی می کند و می گوید که این کمک ها در ولایت های کابل، کاپیسا و بامیان برای تقویت سیستم آبیاری به مصرف خواهد رسید.

در حالی جاپان ده میلیون دالر در بخش مدیریت سیستم آبی در افغانستان کمک می کند که در حال حاضر در بخش هایی از شهر کابل آب های زیر زمینی خشک شده و باشندگان این مناطق نسبت به این وضعیت نگران استند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top