حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه از سمتش کنار رفت

حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه از سمتش کنار رفته است.

آقای کرزی در استعفانامه خود گفته است که تفاوت دیدگاه ها در حکومت وحدت ملی سبب شده است که او از مقامش کنار برود. حکمت خلیل کرزی افزوده که ترجیح می دهد به عوض کار کردن در حکومت، به کار های مردمی مشغول باشد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top