وزارت داخله از آمادگی ها برای تامین امنیت انتخابات خبر می دهد

وازرت امور داخله می گوید که برای تامین امنیت انتخابات، بیش از پنجاه هزار تن از نیروهای امنیتی کشور موظف شده اند.

در کنار دیگر چالش های انتخاباتی، تامین امنیت انتخابات چالش عمده است که نیروهای امنیتی کشور را به آزمون می گیرد. این بار نخست است که نیروهای امنیتی قرار است به تنهایی امنیت انتخابات مجلس نمایندگان را تامین کنند. نجیب الله دانش، سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که از بهر تامین امنیت انتخابات، بیش از پنجاه هزار تن از نیروهای امنیتی موظف شده اند.

قرار است نیروهای امنیتی کشور بیش از پنج هزار مرکز رای دهی و بیش از بیست و یکهزار محل رای دهی را تامین امنیت کنند. سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که چهار تا پانزده تن از نیروهای امنیتی هر مرکز رای دهی را تامین امنیت خواهند کرد. آقای دانش، همچنان از شهروندان کشور می خواهد که از بهر تامین امنیت بهتر انتخابات، با نیروهای امنیتی همکاری کنند. این سخنان در حالی مطرح می شود که افراد وابسته به گروه طالبان روند انتخابات را تهدید کرده اند و هم اکنون نزدیک به بیست ولسوالی کشور با تهدیدهای بلند امنیتی مواجه است.

نوشته‌های مرتبط


Top