اتاق تجارت و صنایع می گوید که به علت افزایش تعرفه های گمرکی در کشور طی شانزده روز گذشته، تاجران کشور دو میلیون دالر ضرر کرده اند. حکومت تعرفه های گمرکی بر هر کانتینر کالاهای وارداتی به کشور را از یکصدو پنجا هزار به چهار صد و پنجا هزار افزایش داده است. خانجان الکوزی، معاون […]

اتاق تجارت و صنایع می گوید که به علت افزایش تعرفه های گمرکی در کشور طی شانزده روز گذشته، تاجران کشور دو میلیون دالر ضرر کرده اند.

حکومت تعرفه های گمرکی بر هر کانتینر کالاهای وارداتی به کشور را از یکصدو پنجا هزار به چهار صد و پنجا هزار افزایش داده است. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در”نشست مشورتی در باره راهکار ملی تجارت افغانستان” در کابل گفت که طی دو هفته گذشته به علت افزایش تعرفه های گمرکی دو میلیون دالر به تاجران افغانستان ضرر رسیده است.

شماری از تاجران نبود امنیت، فساد اداری و سیاست های نا متوازن بر تجارت را از علت های عمده فرار سرمایه از کشور می دانند. آنان می گویند که در یک هفته گذشته بیش از بیست سرقت مسلحانه علیه تاجران کشور صورت گرفته است. معاون اتاق تجارت و صنایع، افزایش تعرفه های گمرکی به کالاهای وارداتی را از علت های افزایش بهای مواد خوراکی در بازارهای کشور می داند.

درحالی حکومت تعرفه های گمرکی را بر کالاهای وارداتی به کشور افزایش داده است که افغانستان هشتاد و نه درصد کالاهای مورد نیاز خود را از کشور های همسایه وارد می کند.