غنی: نا امنی‌های شمال عمدی و برنامه ریزی شده ‌است

رییس جمهورغنی در دومین روز سفرش به ولایت بلخ با تاکید بر مبارزه جدی علیه تروریزم، انتقال ناامنی ها به ولایت های شمالی کشور را عمدی و برنامه ریزی شده توصیف کرده است.

رییس جمهورغنی در دومین روز سفرش به ولایت بلخ  در سخنرانی در میان مردم این ولایت، انتقال نا امنی‌ها به شمال افغانستان را برنامه از قبل طرح ریزی شده دشمنان مردم افغانستان به هدف تخریب پروژه‌های بزرگ دولتی و روابط این کشور با آسیایی مرکزی دانسته است.

رییس جمهورغنی روی گسترش تشکیل پولیس در بلخ تاکید کرده گفته که نیرو های پولیس شهری در مزارشریف باید بیشتر شود.

رییس جمهور غنی در جریان این سفر با ولسوالان بلخ، تجاران و عالمان دینی این ولایت روی وضع امنیتی، سیاسی و تجاری دیدار و گفتگو کرده است. رییس جمهور از سرمایه گذاران و تجار در بلخ خواست تا با متمرکز کردن سرمایه هایشان زمینه کاریابی را در این ولایت بیشتر کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top