آلمان بیش از ۲۰ میلیارد افغانی به افغانستان کمک می کند

آلمان بیش از بیست میلیارد افغانی طی سال دوهزار و هژده میلادی به افغانستان کمک می کند. این کمک ها در بخش تکمیل پروژه های توسعه ای باقی مانده و نیمه کار هزینه خواهد شد.

به اساس معلومات سفارت آلمان، از سال دو هزار و یک تاکنون حکومت آلمان بیش از سه صد و چهل و پنج میلیارد افغانی در افغانستان در بخش های مختلف کمک کرده است. بیشتر این کمک ها از بهر تامین حکومتداری خوب، بلند بردن آگاهی عامه، توسعه شهری و کمک های بشری هزینه شده است. ناهید سرابی، معین پالیسی وزارت مالیه از وزارت های سکتوری می خواهد که در مصرف کمک های کشورهای کمک کننده به دولت، شفافیت را رعایت کنند. معین پالیسی وزارت مالیه می افزاید که کمک های حکومت آلمان هر سال با ارزیابی اولویت های افغانستان صورت می گیرد و کمک های این کشور در سال روان در پروژه های توسعه ای هزینه خواهد شد. درهمین حال، پیتر پرو گیل، سفیر آلمان در کابل می گوید که کشورش به همکاری با افغانستان متعهد باقی خواهد ماند.

سفیر آلمان در کابل می افزاید: “آلمان به همکاری و سرمایه گزاری دوامدار در بازسازی در بخش های ملکی و نظامی با افغانستان متعهد است. رشد حکومتداری خوب و بهبود شرایط زندگی مردم افغانستان، تضمین کننده صلح دوامدار در افغانستان خواهد بود.”

آلمان در مقابل کمک هایش از حکومت افغانستان می خواهد تا تعهدات خود را بر انجام اصلاحات در عرصه حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری متمرکز کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top