اصول مبارزاتی استاد شهید

استاد شهید می‌فرمود: آنانی که به مفهوم مبارزۀ اسلامی آشنایی ندارند و از وسایل آن بی‌خبرند، در بیراهۀ ظلمت روانند، خود و دیگران را به طرف نابودی و تباهی سوق می‌دهند، مبارزۀ اسلامی یک شعار تند، میان‌تهی و یا یک خیز بی‌حاصل و مشت‌زدن بر لبۀ تیز شمشیر نیست؛ سخنی است مؤثر و سنجیده، گامی است منظم و برنامه ریزی شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top