فهرست ابتدایی رای دهندگان چهار ولایت اعلام شد

کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی رای دهندگان ولایت های زابل، سرپل، پنجشیر و فراه را اعلام کرد. مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات از مردم می خواهند که به هدف ثبت شکایت علیه اعلام فهرست ابتدایی رای دهندگان به دفترهای کمیسیون شکایات انتخاباتی مراجعه کنند.

سر انجام روز یکشنه کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی رای دهندگان ولایت های زابل، سرپل، پنجشیر و فراه را اعلام کرد. گل آجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون انتخابات می گوید که آنان فهرست ابتدایی این چهار ولایت را به دفترهای ولایتی کمیسیون انتخابات می فرستند تا آنان این فهرست را کاپی کرده و به مراکز رای دهندگان نصب کنند.

مطابق قانون انتخابات و تقویم انتخاباتی زمان برای ثبت اعتراض علیه فهرست ابتدایی در نظر گرفته شده است. رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که ثبت شکایت علیه فهرست ابتدایی سه روز وقت دارد و از مردم می خواهد که به هدف ثبت شکایات علیه اعلام فهرست ابتدایی رای دهندگان به دفترهای کمیسیون شکایات انتخباتی مراجعه کنند.

در حالی کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی رای دهندگان چهار ولایت را همگانی کرده است که بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون حدود هشت میلیون رای دهند وارد مرکز معلومات انتخاباتی شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top