از هفته شهید و هفدهمین سالگشت شهادت قهرمان ملی کشور– شهید احمد شاه مسعود طی همایشی در دانشگاه کابل گرامیداشت شد. رییس دانشگاه کابل با ستایش از کارنامه های شهید مسعود در دوره جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان می گوید که استادان و دانشجویان دانشگاه ها، باید با برگزاری سمینارهای علمی و تحقیقی ازهفته […]

از هفته شهید و هفدهمین سالگشت شهادت قهرمان ملی کشورشهید احمد شاه مسعود طی همایشی در دانشگاه کابل گرامیداشت شد. رییس دانشگاه کابل با ستایش از کارنامه های شهید مسعود در دوره جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان می گوید که استادان و دانشجویان دانشگاه ها، باید با برگزاری سمینارهای علمی و تحقیقی ازهفته شهید گرامیداشت کنند.

به دنبال همایش ها به مناسبت هفته شهید و هفدهمین سالگشت شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود، استادان و دانشجویان دانشگاه کابل، طی همایش از هفته شهید گرامیداشت کردند. حمید الله فاروقی، رییس دانشگاه کابل می گوید که استادان و دانشجویان دانشگاه ها باید با برگزاری سمینارهای علمی و تحقیقی از هفته شهید گرامیداشت کنند.

درهمین حال، شماری از استادان و دانشجویان دانشگاه کابل از رشادت و فدا کاری های قهرمان ملی و شهدای دوره جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان به نیکی یاد می کنند و می گویند که قهرمان ملی الگو خوب برای نسل های آینده کشور است.  داکتر محمد ایاز نیازی استاد دانشگاه کابل می گوید که شهید احمد شاه مسعود یکی از فرزندان راستین و قهرمان افغانستان بود که در مقابل اشغالگران بی وقفه جهاد و مقاومت کرد و سرانجام دراین راه مقدس شهید شد. به گفته آقای ایازی، رشادت و فداکاری های شهید مسعود برای نسل های آینده کشور یک الگوی خوب می تواند باشد.

شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور، درست هفده سال پیش در پی انفجار ماین جاسازی شده در کامره فلبرداری دو تروریست که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند، در ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار به شهادت رسید.