بلخی: وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای یونان، ترکیه و اندونیزیا نگران کننده است

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از وضعیت مهاجرین کشور در کشورهای یونان، ترکیه و اندونیزیا نگرانی می کند.

جنگ، نا امنی، فقر و بیکاری از علت های اصلی ترک کشور شده است. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که وضعیت مهاجران افغانستان به تناسب سال های قبل در کشور های اروپایی بهبود یافته است و در سال جاری پنجصد و بیست تن از این کشورها اخراج شده اند. به گفته وی این رقم کاهش قابل ملاحظه ای را نسبت به سال های گذشته نشان می دهد.

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می افزاید که به اساس تفاهمنامه های که با ایران به امضا رسیده است، هفتاد و هشت هزار تن از فرزندان مهاجرین افغان بدون هیچ مدرک دراین کشور شامل مکتب شده اند. آقای بلخی همچنان می گوید که بر اساس این تفاهمنامه ها، محدودیت های تحصیلی، آموزشی و بود باش برای مهاجران افغانستان از سوی ایران برداشته شده است.

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان همچنان می افزاید که پس از گفتگو های اخیر با جانب پاکستان تاکنون هشتصد و هفتاد هزار مهاجر افغانستانی شناسایی و برای آنان مدرک اقامت توزیع شده است. به گفته وی، برگشت مجموع مهاجران افغانستان از پاکستان در حدود شش سال را در بر می گیرد تا به گونه داوطلبانه به کشور برگشت کنند.

آقای بلخی از وضعیت بد مهاجران در کشورهای یونان، ترکیه و اندونیزیا نگرانی می کند. وی می گوید که برای بهبود زندگی مهاجران در این کشور ها، نمایندگی وزارت مهاجرین و عودت گنندگان ایجاد خواهد شد. مسوولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان همچنان می گویند که ترکیه آمادگی نشان داده تا آموزش هایی را برای اشتغال و کسب و کار برای مهاجرین افغانستان فراهم کند.

نوشته‌های مرتبط


Top