محقق: حکومت هیچ برنامه ای به هدف مهار ناامنی ندارد

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی نسبت به وضعیت امنیتی کشور از حکومت سخت انتقاد می کند. آقای محقق با اشاره به این که حکومت برنامه ای به هدف مهار جنگ و ناامنی ندارد، می گوید که باید طرح مشخصی به هدف مبارزه علیه تروریزم از سوی حکومت ارایه شود.

براساس آمار تازه ای که سازمان ملل متحد ارایه کرده است، از آغاز کار حکومت وحدت ملی تاکنون حدود چهار هزار تن از شهروندان کشور در پی جنگ و ناامنی جان باخته اند. این رقم نشان می دهد که باگذشت هر سال سایه جنگ و ناامنی در کشور گسترده تر می شود.

نکته دیگری که می شود از ارایه این آمار به آن دست یافت این است که حکومت نتوانسته است، با تطبیق برنامه های موثر جلو گسترش جنگ و ناامنی را بگیرد.

حتا شماری از مقام های رده اول حکومت نیز این را می پذیرند که حکومت وحدت ملی برای مهار جنگ در کشور، برنامه مشخصی ندارد. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی نسبت به وضعیت امنیتی کشور از حکومت سخت انتقاد می کند. آقای محقق با اشاره به این که حکومت برنامه ای به هدف مهار جنگ و ناامنی ندارد، می گوید که باید طرح مشخصی به هدف مبارزه علیه تروریزم از سوی حکومت ارایه شود.

در چند سال اخیر، موجی از حمله های تروریستی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته است. در این سال ها، پایتخت بیشتر مورد توجه گروه های تروریستی بوده است. چنان که غرب کابل از ساحات امن پایتخت بود، اما اکنون این ساحات گواه وارد شدن بیشتر تلفات ناشی از حمله های تروریستی است. معاون دوم ریاست جمهوری از طرحی در خصوص تأمین امنیت غرب کابل سخن می گوید. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می پذیرد که افغانستان از رهگذر امنیتی با چالش های کلانی مواجه است اما می افزاید که به زودی طرح امنیتی در خصوص غرب کابل از سوی حکومت همگانی خواهد شد.

به باور ناظران اوضاع افغانستان، گسترش ساحه نفوذ گروه های هراس افگن، ناشی از برنامه های غیر موثر حکومت است. چنان که تنها در چند سال اخیر بارها در باره تأمین امنیت پایتخت برنامه هایی از سوی ارگان های امنیتی ارایه شده است؛ اما این طرح ها نه تنها جلو رویداد های تروریستی را نگرفته که حتا در موارد سبب سهل شدن انجام حمل های تروریستی نیز شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top