امنیت ملی: کارمندان سازمان استخبارات پاکستان در جنگ غزنی دخیل بودند

یک مقام ارشد امنیت ملی کشور گفته است که شمار زیادی از کارمندان سازمان استخبارات پاکستان “آی اس آی” و لشکر طیبه در جنگ پنج روزه در شهر غزنی دخیل بودند.

این مقام ارشد امنیتی که نخواسته نامی از او گرفته شود به رسانه ها گفته که حمله بر شهر غزنی از سوی مقام های ارشد سازمان استخباراتی پاکستان در همکاری با لشکر طیبه رهبری می شد. وی همچنان گفته است که این حمله در آن سوی خط دیورند، از سوی آی اس آی و لشکر طیبه طرح ریزی شده بود. منبع افزوده که پس از این نبرد، طالبان زیر رهبری آی اس آی، شمار زیادی از زخمی های شان را به آن سوی خط دیورند به مناطق ژوب، انگو، تل، اعظم و سک انتقال داده اند و در شفاخانه های این بخش ها، درمان شدند. این در حالیست که رییس جمهورغنی روز جمعه در سفرش به ولایت غزنی تاکید کرد که ارتش پاکستان باید درباره این که چرا زخمی های جنگ ولایت غزنی در شفاخانه های پاکستان مداوا می شوند، پاسخ دهد. در همین حال، ارتش پاکستان انتقال زخمی ‌های جنگ غزنی به پاکستان را رد کرده است.


Top