مسوول ارتباط عامه مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور بانکداری و مالی می گوید که از آغاز دهلیز هوایی کشور تاکنون بیش از دو هزار و ششصد تُن کالاهای تجاری بازرگانان افغانستان از شهر کابل و کندهار به هند، ترکیه، عربستان سعودی و قزاقستان انتقال شده است. یکسال پیش در نشست قلب آسیا طرح دهلیز […]

مسوول ارتباط عامه مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور بانکداری و مالی می گوید که از آغاز دهلیز هوایی کشور تاکنون بیش از دو هزار و ششصد تُن کالاهای تجاری بازرگانان افغانستان از شهر کابل و کندهار به هند، ترکیه، عربستان سعودی و قزاقستان انتقال شده است.

یکسال پیش در نشست قلب آسیا طرح دهلیز هوایی میان افغانستان و هند از سوی حکومت وحدت ملی پیشنهاد شد و هند نیز از این پیشنهاد استقبال کرد. ریاست جمهوری هدف از گشایش دهلیز هوایی را بلند بردن سطح مبادلات بازرگانی میان هند و افغانستان و افزایش صادرات عنوان کرده است. اکنون یکسال از آغاز این دهلیز هوایی می گذرد.

مسول ارتباط عامه مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور بانکداری و مالی می گوید که شمار پروازها در فصل تابستان به هدف صادرات میوه های تازه افزایش یافته است. مسوول ارتباط عامه مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور بانکداری و مالی می افزاید که از آغاز دهلیز هوایی کشور تاکنون بیش از دو هزار و ششصد تُن کالاهای تجاری بازرگانان افغانستان از شهر کابل و کندهار به هند، ترکیه، عربستان سعودی و قزاقستان انتقال شده است.

آقای رسا، از امضای تفاهمنامه ای به هدف انتقال کالاهای تجاری بازرگانان کشور با امارات محتده عربی و اتحادیه اروپا در روزهای نزدیک خبر داده است.

ریاست جمهوری در حالی از افزایش انتقال کالاهای تجاری میان افغانستان و شماری از کشورها از طریق دهلیز هوایی خبر می دهد که تا دوسال قبل افغانستان و پاکستان بیشترین تجارت را داشتن و افغانستان بازار خوبی برای فروش محصولات پاکستان بود.