مردم دفتر توزیع شناسنامه الکترونیک را در ساحه خیرخانه شهر کابل بستند

شماری از باشندگان پایتخت طی اعتراضی دفتر توزیع شناسنامه های الکترونیک را در ساحه خیر خانه شهر کابل بستند.

طی روز های گذشته اداره شناسنامه های الکترونیک یکی از دفترهای این اداره را در ساحه خیرخانه شهر کابل باز کرده بود و می خواست برای باشندگان این ساحه شناسنامه الکترونیک توزیع کند. شماری از باشندگان پایتخت در اعتراض به نادیده گرفتن خواست مردم از سوی حکومت در کار توزیع شناسنامه ها، دفتر توزیع شناسنامه های الکترونیک را در ساحه خیر خانه شهر کابل بستند. اعتراض کنندگان می گویند که حکومت نمی تواند به جبر هویت یک قوم خاص را بالای تمام اقوام ساکن در کشور تحمیل کند.

گفته می شود پلیس پس از برگشت اعتراض کنندگان، دوباره دروازه این دفتر را در ساحه خیر خانه باز خواهد کرد.

کلیم الله همسخن، یکی از اعتراض کنندگان هشدار می دهد که اگر پلیس این دفتر را دوباره باز کند، آنان دوباره دورازه این دفتر را می بندند و در مقابل آن خمیه تحصن بر پا خواهند کرد.

پس از ایجاد دفتر شناسنامه های الکترونیک در ساحه کارته چهار، این دومین دفتر توزیع شناسنامه های الکترونیک است که در ساحه خیر خانه شهر کابل باز شده است. پیش از این رییس اجرایی حکومت شناسنامه های توزیع شده را برای شماری از شهروندان کشور فاقد اعتبار خوانده بود.

نوشته‌های مرتبط


Top