حبیبی: پس از این درآمد سالانه حریم هوایی کشور به صد میلیون دالر می رسد

پس از این افغانستان سالانه از درک کنترل حریم هوایی نزدیک به صد میلیون دالر به دست خواهد آورد.

رییس جمهورغنی هژدهم ماه روان، سیستم رادار کشور را در میدان هوایی کابل افتتاح کرد. با افتتاح این مرکز کنترل حریم هوایی کشور رسما از ناتو و آمریکا به حکومت افغانستان سپرده شد. محمود شاه حبیبی، رییس اداره مستقل هوانوردی ملکی می گوید که با به کنترل گرفتن حریم هوایی کشور سالانه از درک حق العبور هوایی صد میلیون دالر درآمد به دست خواهد آورد. وی می افزاید که روزانه میان سه صد تا سه صدو پنجاه هواپیما از حریم هوایی کشور عبور می کنند که از هر هواپیما هفتصد دالر حق العبور گرفته می شود.

افغانستان دارای یازده دهلیز هوایی است. پیش از این حریم هوایی کشور توسط ناتو و آمریکا کنترل می شد. رییس اداره مستقل هوانوردی ملکی می گوید که پس از این از مرکز رادار کشور در کنار پروازه های ملکی، پروازه های نظامی نیز کنترل می شود.

سیستم رادار افغانستان به هزینه بیش از صد میلیون دالر با همکاری کشور آلمان ساخته شده است و یکی از سیستم های پیشرفته رادار در جهان است. در زمینه پیشبرد کار این رادار، هفتاد تن در هند و هشت تن در آلمان آموزش دیده اند و در حال حاضر کنترل حریم هوایی کشور را به دوش دارند.


Top