وزارت اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با وزارت های معارف، امور زنان و شهرداری کابل از هفته فرهنگی کابل طی همایشی بزرگداشت کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد تا در هفته فرهنگی کابل، برنامه های فرهنگی گونه گونی مانند تیاتر، موسیقی، نمایشگاه های کتاب، محصولات زراعتی، اثرهای هنری و صنایع دستی زنان را […]

وزارت اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با وزارت های معارف، امور زنان و شهرداری کابل از هفته فرهنگی کابل طی همایشی بزرگداشت کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد تا در هفته فرهنگی کابل، برنامه های فرهنگی گونه گونی مانند تیاتر، موسیقی، نمایشگاه های کتاب، محصولات زراعتی، اثرهای هنری و صنایع دستی زنان را در نقاط مختلف شهر کابل به نمایش بگذارد. حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که هفته فرهنگی کابل در واقع بزرگداشت از فرهنگ اصیل کابل زمین است. وی می افزاید که در این هفته افزون به برنامه های فرهنگی و هنری یک سیمینار علمی روی چگونگی حفظ آبدات تاریخی در پارک تیمور شاهی نیز برگزار خواهد شد.

درهمین حال، سید مخدوم رهین، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ با انتقاد تند از حکومت می گوید که مسولان حکومتی فرهنگ پرور نیستند. وی از سازمان فرهنگی یونسکو انتقاد می کند که جز پیام خشک و خالی در افغانستان هیچ کارفرهنگی نکرده است.

از سویی هم، عبدالله حبیب زی، سرپرست شهرداری کابل می گوید که زیربناهای فرهنگی کابل تخریب شده و فرهنگ شهرنشینی نیز از بین رفته است.

سرپرست شهرداری کابل می افزاید که با احیای فرهنگ شهرنشینی و احیای آبدات تاریخی کابل می توان سالانه توجه میلیون ها گردشگر جهانی را به این شهر جلب کرد.