جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری به کابل برگشت - شبکه تلویزیون نور
Top