از پنجاهمین سالگرد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی طی همایشی در کابل گرامیداشت شد. سخنرانان این همایش، علامه بلخی را روشنگر دینی و بنیان گذار ادبیات انقلابی در افغانستان می دانند. این همایش به میزبانی معاونیت دوم ریاست جمهوری برگزار شده است. در این همایش اندیشه های سیاسی و دینی علامه سید اسماعیل بلخی به […]

از پنجاهمین سالگرد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی طی همایشی در کابل گرامیداشت شد. سخنرانان این همایش، علامه بلخی را روشنگر دینی و بنیان گذار ادبیات انقلابی در افغانستان می دانند.

این همایش به میزبانی معاونیت دوم ریاست جمهوری برگزار شده است. در این همایش اندیشه های سیاسی و دینی علامه سید اسماعیل بلخی به باز خوانی گرفته می شود. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که علامه بلخی روشنگر دینی و بنیان گذار ادبیات انقلابی در افغانستان است.

درهمین حال، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی می گوید که علامه بلخی روشنگر دینی و سیاستمدار خرد ورزی بود که نبشته های و نظریات آزادی خواهانه او در دیگر کشورها خواننده دارد. به گفته آقای محقق، علامه بلخی سیاستمدار اندیشه ورزی بود که در عرصه حکومتداری به نظام مردم سالار باور داشت.

ظاهرا دیده شده است که در یکصد سال اخیر کمتر سیاستمداری در کشور گذشته است که از آن اثار نوشته شده به جا مانده است. با وجود نوشته های زیادی، صدیقه بلخی دختر علامه بلخی از نابودی آثار پدرش شکایت می کند و می گوید که دست نبشته های بلخی به بهانه های مختلف از سوی شماری ها نابود شده است.

علامه سید اسماعیل بلخی به دلیل مبارزات عدالت خواهانه ای که داشت در دوران ظاهرشاه، شاه سابق کشور به زندان می رود و بدون پرونده چهارده سال و هفت ماه را در زندان دهمزنگ سپری می کند. علامه بلخی پنجاه سال پیش از امروز به گونه مرموز مسموم شد و سر انجام دنیا را برای همیشه ترک گفت. از علامه بلخی در کنار خطابه های متعدد هفتاد و پنج هزار بیت به قالب های گونه گون شعری به جا مانده است.