دادگاه خواهان تحقیق بیشتر در مورد پرونده عبدالرزاق وحیدی شد

دومین نشست قضایی در مورد اتهام ها علیه عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بی نتیجه پایان یافت. هیأت قضایی پس از شنیدن دلایل طرفین دعوا می گویند که نیاز است در باره اتهام وارد شده به وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تحقیق بیشتر صورت گیرد.

دومین نشست قضایی در باره اتهام ها به عبدالرزاق و حیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بی نتیجه پایان یافت. در حضور هیأت قضایی طرفین دعوا هرکدام دلایل شان را بیان کردند.

هیأت قضایی پس از شنیدن دلایل طرفین دعوا گفتند که نیاز است در باره اتهام وارد شده به وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تحقیق بیشتر صورت گیرد. آنان همچنان بر ناتمام بودن و مبهم بودن پرونده آقای وحیدی تاکید می کنند.

عبدالرزاق وحیدی به سوی استفاده از صلاحیت وظیفه ای و حیف و میل عواید متهم است. دیده شود که دادگاه ویژه می تواند در باره پرونده آقای وحیدی نتیجه نهایی را اعلام کند یاخیر. این درحالیست که آقای وحیدی پرونده سازی علیه خودش را سیاسی می داند.

نوشته‌های مرتبط


Top