شک و تردیدها نسبت به آمار ثبت نام رای دهندگان انتخابات

احزاب سیاسی و چهره های مشهور سیاسی آمار ثبت شده رای دهندگان را زیر سوال می برند و می گویند که این آمار دست کاری شده است و واقعی نیست. حکومت و کمیسیون انتخابات آمار ثبت شده رای دهندگان انتخابات پیشرو را چیزی در حدود هشت میلیون و شش صد هزار تن می دانند. احزاب و جریان های سیاسی اما این آمار را خیالی می دانند که دست حکومت پشت آن است و کمیسیون مستقل انتخابات را مستقل نمی دانند و گفته اند که چیزی بیشت از ۵ میلیون آن تلقب شده.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top