رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شد

رییس جمهورغنی طی فرمان احمد شاه زمانزی را به حیث رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرده است.

از چندی به این سو، دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات از سوی سرپرست اداره می شد. حفیظ الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز سه شنبه از حکومتی خواست که هرچه زودتر رییس دبیرخانه این کمیسیون را معرفی کند. آقای هاشمی گفت که پیشبرد کارهای انتخاباتی بدون رییس دبیرخانه، ناممکن است.

رییس جمهورغنی طی فرمان احمد شاه زمانزی را به حیث رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرده است. آقای زمان زی پیش از این به حیث رییس عمومی عواید وزارت مالیه کار کرده است.

درهمین حال، تادامیچی یاماموتو، فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان خواهان برگزاری شفاف انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی شده و از گروه‌ های سیاسی خواسته که به خواست مردم در اشتراک گسترده در انتخابات احترام بگذارند.

پیش از این شماری از جریان‌ها و احزاب سیاسی با نادرست خواندن آمار شرکت کنندگان در روند ثبت نام رای دهندگان خواهان ابطال این روند شدند.

نوشته‌های مرتبط


Top