سیمنار سه روزه علمی- تحقیقی تحت عنوان” بدخشان درگستره تاریخ و فرهنگ در کابل برگزار شده است. شماری زیادی از فرهنگیان، پژوهشگران و استادان دانشگاه در کابل گردهم آمدند و بدخشان را از زاویه های گونه گون تاریخی و فرهنگی به بررسی گرفتند. این سیمنار سه روزه از سوی اکادمی علوم افغانستان تحت عنوان “بدخشان […]

سیمنار سه روزه علمی- تحقیقی تحت عنوان” بدخشان درگستره تاریخ و فرهنگ در کابل برگزار شده است.

شماری زیادی از فرهنگیان، پژوهشگران و استادان دانشگاه در کابل گردهم آمدند و بدخشان را از زاویه های گونه گون تاریخی و فرهنگی به بررسی گرفتند. این سیمنار سه روزه از سوی اکادمی علوم افغانستان تحت عنوان “بدخشان در گستره فرهنگ و تاریخ” در کابل برگزار شده است. شماری از اشتراک کنندگان این سیمنار در رابطه به اهمیت بدخشان از منتظر فرهنگی و علمی بحث کردند. آنها می گویند که برگزاری چنین سیمنارها می تواند برای معرفی هرچه بیشتر فرهنگ و عننات باشندگان ولایت های کشور موثر واقع شود.

داکتر محمد ایازی نیازی، استاد دانشگاه و یکی از اشتراک کنندگان این سمینار از حکومت انتقاد می کند که در بخش تقویت فرهنگ و ارزشهای اسلامی کشور کم کاری می کند. آقای نیازی از حکومت می خواهد که در عرصه حمایت و پخش ارزش های اسلامی و ملی توجه بیشتر نماید.

شماری از باشندگان ولایت بدخشان از برگزاری این گونه سیمنارها در کشور استقبال می کنند و می گویند که برگزاری این گونه نشست های علمی می تواند در راستای رشد و بارور شدن فرهنگ ها کمک کند.