دومین نشست ترویج فرهنگ امانتداری در کابل برگزار شد. رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان از گسترش فساد در ادارات حکومتی کشور نگرانی می کند. این دومین نشست ترویج فرهنگ امانتداری در افغانستان است که با حضوری شماری از مسوولان حکومتی، نمایندگان نهادهای ناظر ملی و بین المللی بر جریان بازسازی در افغانستان برگزار می شود. […]

دومین نشست ترویج فرهنگ امانتداری در کابل برگزار شد. رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان از گسترش فساد در ادارات حکومتی کشور نگرانی می کند.

این دومین نشست ترویج فرهنگ امانتداری در افغانستان است که با حضوری شماری از مسوولان حکومتی، نمایندگان نهادهای ناظر ملی و بین المللی بر جریان بازسازی در افغانستان برگزار می شود. سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان از گسترش فساد در شماری از ادارات حکومتی نگرانی می کند. آقای افضلی می گوید که حکومت باید راهکار درست در کار مبارزه علیه فساد روی دست گیرد.

درهمین حال، جان ساپکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان از روند قرارداد پروژه ها از سوی حکومت انتقاد می کند. آقای ساپکو می گوید که طی چند سال اخیر شماری از مقام های حکومتی و مالکان شرکت های قرارداد کننده، پول شماری از پروژه های توسعه ای را به بهانه موجودیت تهدید تروریزم غارت کرده اند.

از سویی هم، یما یاری، وزیر فواید عامه موجودیت فساد در روند قرارداد پروژه ها را می پذیرد و می گوید که مبارزه علیه فساد اداری در کشور بدون همکاری شهروندان ناممکن است.

درحالی دومین نشست ترویج فرهنگ امانتداری در کابل برگزار می شود که طی سال های گذشته شماری از مسوولان حکومتی ده ها میلیون دالر را از پروژه های بازسازی شده به غارت برده اند.