کمک وزارت احیا و انکشاف دهات به برنامه صنایع روستایی

وزارت احیا و انکشاف دهات ۱۰۲ میلیون افغانی را به هدف رشد صنایع روستایی به بیش از سه صد اتحادیه در پنج ولایت کشور کمک کرده است.

به هدف ایجاد شغل در کشور وزارت احیا و انکشاف دهات ۱۰۲ میلیون افغانی را به هدف رشد صنایع روستایی به بیش از سه صد اتحادیه در پنج ولایت کشور کمک کرده است. ولایت های هرات، بلخ، ننگرهار، پروان و بامیان از ولایت های است که از این کمک مستفید شده اند. مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که هدف این کمک بلند بردن ظرفیت صنایع روستایی و رشد تولیدات دهاتی می باشد.

وزیر احیا و انکشاف دهات می افزاید که با عملی شدن این برنامه برای بیش از چهار هزار تن به گونه مستقیم و برای بیش از دوازده هزار تن به گونه غیر مستقیم شغل ایجاد می شود. آقای کریمی، وعده می دهد که در راستای وصل سازی صنایع روستایی با مارکیت های بزرگ و کوچک همکاری جدی می کند.

تاهنوز چهارصدو شصت و نه اتحادیه در بخش رشد صنایع روستایی در وزارت احیا و انکشاف دهات به ثبت رسیده است. مسوولان این وزارت می گویند که تاکنون دوصد و چهل و هشت میلیون افغانی را به هدف رشد صنایع روستاتی به این اتحادیه ها کمک کرده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top