آغاز روند بررسی اسناد نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی

در قانون جدید انتخابات، درجه تحصیل شرط نامزد شدن برای کسب کرسی مجلس نماینده گان نیست؛ در حالی که مجلس نماینده گان نهاد قانون گذار است و باید افراد دارای تحصیلات عالی به این نهاد راه پیدا کنند تا بتوانند قوانین را آگاهانه و عادلانه تصویب کنند.

اگر تحصیلات از شرایط نامزدی نیست، دشواری راه برای شرکت کننده گان این روند چیست؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top