سیگار: وزارت فواید عامه افغانستان توان مدیریت پروژه های کلان را ندارد

اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه خود گفته است که کار ساخت سرک قیصارلامان پس از سپری شدن دوازده سال از آغاز پروژه آن تنها پانزده درصد پیشرفته است.

این سرک به طول دوصد و سی و سه کیلومتر از ولسوالی قیصار ولایت فاریاب تا ولسوالی لامان ولایت بادغیس احداث می شود و بخش مهمی از شاهراه حلقوی کشور را تشکیل می دهد.

در گزارش سیگار آمده است که بانک توسعه آسیایی از سال دوهزار و شش تاکنون در پنج مورد جداگانه برای اعمار سرک قیصار- لامان کمک بدون بازپرداخت فراهم کرده است و مجموع این کمک ها به هفت صد و بیست و یک میلیون دالر می رسد. به گفته سیگار، بانک توسعه آسیایی بودجه اعمار این سرک را از پول های پرداخته که آمریکا و سایر کشور ها به این بانک کمک کرده اند.

به اساس این گزارش، بانک توسعه آسیایی بخش زیادی از بودجه اعمار سرک قیصار- لامان را به وزارت فواید عامه افغانستان داده است و این وزارت تا سپتمبر سال گذشته میلادی نزدیک به دوصد و پنجاه میلیون دالر از این بودجه را برای اعمار این سرک مصرف کرده اما تا کنون فقط تنها پانزده درصد کار اعمار این سرک پیشرفته است.

سیگار گفته است که از ماه مارچ سال دوهزار و چهارده تا سپمتبر پارسال هیچ کار برای اعمار سرک قیصار- لامان انجام نشده است. سیگار اضافه کرده که این توقف طولانی سبب شده تا کار های ساختمانی که پیش از این مدت برای اعمار این سرک انجام شده بود، نیز تا اندازه زیاد تخریب شود.

بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان مشکلات امنیتی، کارکرد ضعیف قرار دادی ها و نبود ظرفیت در وزارت فواید عامه برای مدیریت قرارداد های بزرگ ساختمانی را به عنوان عوامل مهم تاخیر در اعمار سرک بین قیصار- لامان خوانده است.

بر اساس معلومات وزارت فواید عامه کار احداث این سرک که بخش مهم از شاهراه حلقوی این کشور شمرده می شود، با یک شرکت هندی و شرکت چینایی قرار داده شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top