از روز جهانی پناهنده در کابل گرامی داشت شد

از روز جهانی پناهنده در کابل گرامی داشت شد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که بیش از شش میلیون شهروند افغانستان به بیرون از کشور پناهنده شده اند.

بیستم جون برابر است با روز جهانی پناهنده. از این روز در سراسر جهان گرامی داشت می شود. در کابل نیز از این روز گرامی داشت شد. در این مراسم افزون برمقام های حکومت افغانستان نمایندگان کشور ها و سازمان های جهانی نیز حضور داشتند. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که بیش از شش میلیون شهروند افغانستان به بیرون از کشور پناهنده شده اند.

آقای بلخی تاکید می کند که در سال دوهزار و هجده میلادی سی و سه هزار تن شهروندان افغانستان به کشور برگشت کرده اند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان همچنان می گوید که اگر به وضعیت بیجاشدگان داخلی توجه نشود، آنان به بیرون از کشور خواهند رفت

در همین حال، اندریکا نماینده کمیساری عالی در امور پناهندگان بر حل مشکلات پناهندگان در سراسر جهان تاکید می کند. وی می گوید: “در سراسر جهان بیشتر از شصت نه میلیون پناهنده وجود دارد. جامعه جهانی بخاطر دریافت راه حل مشلات پناهندگان توجه جدی کند. همچنان ما در کنار حکومت افغانستان خواهیم ماند.”

با این همه، تداماچی یاماماتو نماینده سازمان ملل از برگشت پنج میلیون مهاجر افغان به کشور خبر می دهد. آقای یاماماتو می گوید: “از چند سال به این سو بیشتر از پنج میلیون پناهنده از کشورهای دیگر دوباره به افغانستان برگشته اند. من یک بار یگر اعلام می کنم که در کنار حکومت افغانستان خواهیم ماند و از برنامه های حکومت حمایت خواهیم کرد.”

با این همه، سفارت آمریکا در کابل و اتحادیه اروپا از برنامه های حکومت افغانستان در قسمت برگشت مهاجرین به کشور و حل مشکلات آنان نیز اعلام حمایت کرده اند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که هنوز قانون پناهندگی در کشور وجود ندارد. به گفته وی، تاپایان سال روان خورشیدی این قانون از سوی شورای ملی تصویب و از طرف ریاست جمهوری توشیح خواهد شد.


Top