رییس اجرایی حکومت در یک سفر دو روزه به ایتالیا رفت

رییس اجرایی حکومت در سفر دو روزه برای اشتراک در اجلاس سالانه‌ی هیأت اجرایی برنامه‌ای جهانی غذا به نمایندگی از افغانستان و تأیید برنامه‌ی استراتیژیک کشور برای سال‌های دوهزار و هژده تا دوهزار و بیست و دو  وارد ایتالیا شد.

دفتر رسانه ای ریاست اجرایی با نشر خبرنامه گفته است که، در نشست هیأت اجرایی برنامه جهانی غذا، راهبرد چهارساله برای افغانستان (که از سوی دفتر ساحوی برنامه جهانی غذا در مشوره با حکومت و نهادهای ملی تهیه شده است? مورد تصویب قرار می‌گیرد. خبرنامه می افزاید که برنامه جهانی غذا تحت پوشش این راهبرد چهارساله هفتصد و هفده میلیون دالر برای افغانستان در بخش پاسخ به بحران و پیش‌گیری از بحران کمک می‌کند. خبرنامه می افزاید که رییس اجرایی در این نشست توجه کشورها و سازمان‌های کمک کننده را برای کمک به عودت‌کنندگان و بیجاشدگان داخلی و فراهم سازی کمک‌های عاجل به آسیب دیدگان خشکسالی جلب می‌کند تا مبلغ پنجصد و چهل و پنج میلیون دالری که برای کمک‌های بشر دوستانه برای افغانستان در سال دوهزار و هژده درخواست شده بود به موقع تهیه و فراهم  شود.

نوشته‌های مرتبط


Top