نگرانی نمایندگان بدخشان از گسترش افراد وابسته گروه طالبان در این ولایت

شماری از نمایندگان بدخشان در شورای ملی سران حکومت را به بی برنامگی در تامین امنیت این ولایت متهم می کنند. آنان می گویند که با آمدن بهار سال جاری هراس افگنان داخلی و خارجی  در بدخشان افزایش یافت اند؛ اما حکومت برنامه ای برای سرکوب هراس افگنان روی دست  ندارد. نمایندگان مردم بدخشان  می گویند درصورتی که حکومت مرکز جلو تهدیدات امنیتی را در بدخشان نگیرد مردم بدخشان را تشوبق به قیام مردمی در برابر افراد وابسته به گروه طالبان خواهند کرد.

از سه سال به این سو ولسوالی های وردوج، یمگان و بخش های زیاد از ولایت بدخشان در تصرف کامل افراد وابسته به گروه طالبان  قرار دارد. بنا به گفته نمایندگان بدخشان درشواری ملی حکومت مرکز و حکومت محلی بدخشان بارها اعلام کرده اند که ولسوالی های از دست رفت را در این ولایت از وجود طالبان پاک سازی می کنند. اما با گذشته  روز ها تصمیم حکومت خنثا شده است. نمایندگان بدخشان  کسترش نفوس گروه طالبان در بدخشان ابراز نگرانی می کنند و می گویند که حکومت تصمیم دارد که بدخشان را به خانه برای افراد وابسته به گروه طالبان بی سازد..

نمایندگان مردم بدخشان می گویند که با آمدن بهار سال جاری هراس افگنان به حملات شان در این ولایت شدت بخشیده و امکان دارد که ولسوالی دیگر در هم به دست این گروه سقووط کند.

نمایندگان بدخشان تاکید می کنند که اگر حکومت ولسوالی های از دست رفته را از وجود افراد وابسته به گروه طالبان  پاک سازی نکند و همچنان طالبان در دیگر نقاط بدخشان سرکوب نکند. باشندگان این ولایت را به قیام مردمی در برابر گروه طالبان تشویق و حمایت خواهند کرد.

درحالی نمایندگان بدخشان ازافزایش افراد وابسته به گروه طالبان ابراز نگرانی می کنند  که ولسوالی های یمگان و درودج و قسمت های از ولسوالی جرم به شمول دره خستک و همچنان طالبان در بیشتر از ده ولسوالی دیگر این ولایت طالبان حضور دارند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top