مخالفت رییس اجرایی حکومت با برکناری وزیر انرژی و آب

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت نسبت به اقدام اخیر رییس جمهورغنی در پیوند به برکناری وزیر انرژی و آب سخت انتقاد می کند. آقای عبدالله که در نشست شورای وزیران سخن می گفت، با اشاره به توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی می گوید که رییس جمهور نمی تواند به گونه یکطرفه به عزل و نصب وزیران اقدام کند.

برکناری وزیر انرژی و آب یکبار دیگر سبب نمایان شدن اختلاف ها میان رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت شده است. علی احمد عثمانی به نمایندگی از جناح ریاست اجرایی در کابینه حضور دارد و از وزیران قابل اعتماد عبدالله عبدالله است. آقای عبدالله همواره از کارکرد این عضو کابینه ستایش کرده است. اما در مقابل رییس جمهورغنی به این باور بوده است که کارهای اداری در وزارت انرژی و آب با رهبری آقای عثمانی به گونه درست به پیش نمی رود. آقای غنی به همین دلیل بخشی عمده از صلاحیت های وزیر انرژی و آب را به همایون قیومی مشاورش تفویض کرده است. آقای قیومی مشاور رییس جمهور در امور “زیربنا” ها است. عبدالله عبدالله که در نشست شورای وزیران سخن می گفت، اعتماد بیش از حد بر مشاوران را اشتباه می داند و می گوید که نقش مشاوران نباید سبب تضعیف نهادها شود.

آقای عبدالله، با اشاره به توافقنامه تشکیل حکومت وحدت می گوید که عزل و نصب وزیران تنها صلاحیت رییس جمهور نیست.

منتقدان کارکردهای رییس جمهورغنی به این باور اند که وی با تمرکز صلاحیت ها در ارگ، سبب برهم خوردن نظام اداری شده است. به باور این منتقدان، دولت مسوول برای نظم بخشیدن به تشکیل نهاد ها تلاش می کند؛ اما برعکس آقای غنی در راستای تضعیف نهاد ها گام برداشته است. با این حال، مقام های نزدیک به ریاست جمهوری باور دارند که انتقال بخشی از صلاحیت های وزارت ها و دیگر نهادهای دولتی به ارگ، سبب زود اجرا شدن کارها شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top