طالبان با نشر اعلامیه‌ای سه روز عید را آتشت بس اعلام کردند. قبلا حکومت افغانستان از تاریخ ۲۷ رمضان تا ۳ عید را آتش‌بس در برابر طالبان اعلام کرد. بشیر عظیمی این موضوع را با آقایان محمدمحسن فرید، استاد دانشگاه و ناصر موسوی تحلیلگر سیاسی به بحث و بررسی گرفته است.

طالبان با نشر اعلامیه‌ای سه روز عید را آتشت بس اعلام کردند. قبلا حکومت افغانستان از تاریخ ۲۷ رمضان تا ۳ عید را آتش‌بس در برابر طالبان اعلام کرد.

بشیر عظیمی این موضوع را با آقایان محمدمحسن فرید، استاد دانشگاه و ناصر موسوی تحلیلگر سیاسی به بحث و بررسی گرفته است.