ریاست جمهوری علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب را برکنار کرد

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب از سمتش برکنار شده است. دفتر رسانه ای اداره امور ریاست جمهوری با منتشر کردن حکم رییس جمهورغنی در این خصوص گفته است که تا معرفی شدن نامزد وزیر تازه به مجلس نمایندگان، محمد گل خُلمی معین انرژی این وزارت به عنوان سرپرست مقرر شده است.

روابط میان علی احمد عثمانی و رییس جمهورغنی از حدود یک سال به این سو به تیرگی گراییده بود. آقای عثمانی به نمایندگی از جناح ریاست اجرایی در کابینه حضور داشت. حدود یکماه پیش زمانی که وی می خواست به هدف گشایش یک پروژه برق رسانی به مزار شریف سفر کند به حکم رییس جمهور، فرمانده مرزی فرودگاه کابل مانع سفرش شده بود.

نوشته‌های مرتبط


Top