کشت مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ در افغانستان ۶۳ درصد افزایش داشته است

یافته های یک سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و سازمان ملل نشان می دهد که کشت مواد مخدر در سال دو هزار و هفده نسبت به یک سال قبل آن شصت و سه درصد در کشور افزایش داشته است.

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در همکاری با بخش مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در کابل سروی را انجام داده است که بر اساس آن عوامل کشت کوکنار را در کشور به بررسی گرفته شده است. در این سروی سیزده صد دهکده در سراسر کشور به بررسی گرفته شده است. یافته های این سروی نشان می دهد که نسبت به سال دو هزار و شانزده در سال دو هزار و هفده شصت و سه درصد کشت مواد مخدر در کشور افزایش داشته است.

جاود احمد قایم معاون وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید که تنها در سال دو هزار و هفده در کشور نه هزار متریک تُن مواد مخدر تولید شده است. آقای قایم، عواید کشت مواد مخدر را در افغانستان چهار اعشاریه شش بلیون دالر تخمین می زند که بخشی از آن عواید به جیب مخالفان مسلح دولت واریز شده است.

همچنان یافته های این بررسی نشان می دهد که نسبت به سال دو هزار و یازده در سال دوهزار و هفده میلادی رقم دهقانان که به کشت کوکنار روی آورده اند یازده درصد افزایش را نشان می دهد.

ناامنی، ضعف ادارات حکومتی، بیکاری، فساد اداری و فساد سیاسی از مواردی اند که در بلند رفتن افزایش کشت مواد مخدر در کشور نقش اساسی داشته است. معاون وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید که با استفاده از سروی اخیر راهکارهای مناسبی را روی دست خواهند گرفت که باعملی شدن آن کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور کاهش خواهد یافت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top